Skyddet för fotografier

Utgångspunkten är att alla fotografier är upphovsrättsligt skyddade.

Om verkströskeln överstigs får fotot skydd som verk. Andra fotografier får skydd som vanliga fotografier. I rättspraxisen har verkströskeln för fotografier varit måttligt hög. Ifall verkströskeln överstigits bedöms från fall till fall. I upphovsrättsrådets utlåtande 2011:9 och 2013:3 ska bland annat belysningen, iscensättningen, placeringen av objektet som fotograferas, beskärningen, bildvinkeln och atmosfären tas i beaktande vid bedömningen.

Skyddet för fotografiska verk och vanliga foton är i stort sett detsamma. Den viktigaste skillnaden är skyddstiden. Ett verksfotografi skyddas i 70 år efter året för fotografens död. Skyddstiden för vanliga fotografier är 50 år från det år fotot togs.

upphovsrättslagen 1 § och 49 a

Verkshöjd av ett fotografi

I upphovsrättsrådets utlåtande 2003:6 är ett fotografi av ett historiskt betydande ögonblick inte i sig själv tillräckligt för att bilden ska nå verkshöjd. Utlåtandet gällde ett fotografi med Paavo Nurmi när han tänder den olympiska elden.