Publicering av en bild

Att fotografera är inte detsamma som utgivning av en bild. Man får inte kränka en persons ära eller integritet när man ger ut en bild. Ett fotografi anses vara en personuppgift. Man får till exempel inte publicera personuppgifter på nätet utan personens tillstånd.

En god grundregel är att be om fotograferings- och publiceringstillstånd. Vad gäller underåriga barn krävs även tillstånd av vårdnadshavarna för publicering.

Publicering av en persons bild

Var och ens privatliv och heder är tryggat i lag. Man kan göra sig skyldig till ärekränkning när man framför en osann uppgift eller antydan om någon så att gärningen är ägnad att orsaka skada eller lidande för den kränkte eller utsätta honom eller henne för missaktning. Ärekränkningen kan anses grov ifall den kränkande eller nedsättande uppgiften eller antydan sprids i massmedia, till exempel i en tidning eller på tv, eller på andra sätt förmedlas till åtskilliga personer, till exempel genom att sprida det på nätet.

För ärekränkning kan man bli dömd till böter eller högst sex månader i fängelse. För grov ärekränkning kan man dömas till böter eller högst två år i fängelse. Därtill kan man dömas betala ersättning för lidande och andra skador samt motpartens rättegångskostnader.

Om det går att känna igen personer på fotografiet, måste alla personer på fotografiet som går att identifiera tillfrågas om tillstånd att använda bilden. Det är även olagligt att sprida för privat information. För spridning av uppgifter som kränker privatlivet kan man dömas till böter eller högst två år i fängelse. Därtill kan man dömas betala ersättning för lidande och andra skador samt motpartens rättegångskostnader.

Mer information får du i följande publikation från dataombudsmannens byrå: Fotografi och integritetsskydd enligt persondatalagen.

strafflagen 24 Kap 8 §, 9 § och 10 §

 

Publicering av en elevs fotografi

En elevs fotografi får enbart läggas ut på skolans webbplats med elevens och elevens vårdnadshavares entydiga samtycke.