Användning av bilder i undervisning

I skolarbetet används rikligt med olika slags publicerade bilder, såsom teckningar och fotografier eller olika slags grafiska framställningar. Sätten och möjligheterna att använda bilder har blivit ännu mångsidigare i och med den digitala tekniken. Att använda bilder som andra tagit i andra sammanhang än privata kräver i allmänhet tillstånd av upphovsmannen eller fotografen. Läroanstalternas kopieringslicenser möjliggör mångsidig kopiering och användning av bilder som en del av undervisningsmaterialet eller i projektarbeten.

Målningar, teckningar och annan bildkonst

En målning, ritning, skulptur eller annat bildkonstverk är i regel alltid ett verk som åtnjuter skydd enligt upphovsrättslagen. Vad gäller bildkonstverk har verkströskeln både i rättslitteraturen och i praktiken varit låg. Ägaren har rätt att ställa ut tavlan offentligt utan särskilt tillstånd. Tavlan kan också kopieras för privat bruk. Spridande av sådana kopior utanför den privata sfären är emellertid inte tillåtet.

Att avbilda konstverket t.ex. i en lärobok eller på internet förutsätter upphovsmannens tillstånd. Upphovsrättsorganisationen Kuvasto ger tillstånd för olika slags användning av bildkonst.

En teckning får upphovsrättsligt skydd om den är självständig och originell. Även studerandenas ritningar är skyddade. Därför krävs det tillstånd av studeranden för placering av teckningar i skolans intranät eller webbplats eller publicering i skolans trycksaker. Vad gäller minderåriga elever krävs även vårdnadshavarens tillstånd.

Om en målning, teckning eller annat bildkonstverk har publicerats i en bok eller tidning, får en sådan bild kopieras och användas i undervisningen enligt Kopiostos kopieringslicens. Kopieringslicenserna gäller dock inte opublicerade verk, till exempel elevernas teckningar eller målningar som inte har avbildats och tryckts i tidningar, böcker eller andra publikationer.

 

Kopiering av seriefigurer

Seriefigurer är bildkonstverk skyddade av upphovsrätten. För att efterbilda, kopiera och använda en seriefigur krävs tillstånd av rättsinnehavaren. Det är till exempel möjligt att för eget privat bruk efterbilda en seriefigur, men dessa kopior får inte användas för annat, till exempel kan de inte säljas eller publiceras på nätet.

Lägga bilder till egna presentationer

Att inkludera en bild som hämtats från internet i till exempel elevernas projektarbete eller i en lärares PowerPoint-presentation som används på lektioner är endast tillåtet med Kopiostos kopieringslicens. Det är också möjligt att tillstånd har getts för bilden genom en Creative Commons-licens eller i en bildbanks användningsvillkor.

Det finns mycket material på nätet vars användning har tillåtits av deras rättsinnehavare genom Creative Commons-licensen, eller en motsvarande öppen licens. Sådant material kan användas i enlighet med licensvillkoren. Creative Commons-licensen är baserad på villkor (ikoner) som upphovsmannen fastställt för hur hans eller hennes verk får användas. Det är fråga om upphovsrättsligt skyddat material som kan användas under villkoren som upphovsmannen har definierat. Creative Commons-licensen förutsätter alltid att upphovsmannen och licensen nämns i samband med verket som används. Läs mer om CC-licens.