19.8.2019

Suomalaiset suhtautuvat tekijänoikeuksiin myönteisesti

Tekijänoikeusmyönteisyys käy ilmi Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK) teettämästä Tekijänoikeusbarometrista. Barometri on vuosittain toteutettava tutkimus, joka selvittää suomalaisten sisältöjen käyttöä sekä asenteita tekijänoikeutta ja piratismia kohtaan.

Tekijänoikeus tärkeää

Yleisesti ottaen suomalaiset pitävät tekijänoikeuksia tärkeänä asiana. Tutkimus osoittaa, että erittäin tärkeinä tekijänoikeuksia pitäviä on eniten yli 50-vuotiaissa, kun taas 25−34-vuotiaissa on eniten niitä, jotka pitävät tekijänoikeuksia erittäin tai melko tärkeinä. Tekijänoikeuksia pidetään lisäksi selvästi enemmän mahdollistavina (35 %) kuin rajoittavina (20 %). Suurempi joukko pitää tekijänoikeuksia myös helppotajuisena (42 %) kuin vaikeatajuisena (20 %) asiana. Molemmissa väittämäpareissa noin kolmannes suomalaisista antaa neutraalin vastauksen.

Tekijänoikeustietoa saadaan useista eri lähteistä

Yleisimmin suomalaiset kertovat saavansa tietoa tekijänoikeuksista radiosta, tv:stä, sanomalehtistä tai muusta mediasta. Muita yleisiä tekijänoikeustiedon lähteitä ovat sosiaalinen media, internetin keskustelupalstat, tekijänoikeusjärjestöt ja oppilaitokset. Vain 6 % suomalaisista kokee, ettei saa tarpeeksi tietoa tekijänoikeuksista. 25−34-vuotiaiden joukossa on keskimääräistä enemmän niitä, jotka eivät koe saavansa tietoa tarpeeksi (10 %).

Kuvia omaan käyttöön hankitaan eniten verkkoalustoilta, kuvapankeista ja sosiaalisesta mediasta

Suomalaiset hankkivat kuvia käyttöönsä pääasiallisesti Googlen kuvahaun kautta ja erilaisilta verkkoalustoilta kuten ilmaisista kuvapankeista ja sosiaalisesta mediasta. 15−34-vuotiaat ilmoittavat eniten palveluita ja alustoja, joista he hankkivat kuvia. Sosiaalisesta mediasta kuvia hankkivien määrä on kasvanut viime vuodesta seitsemän prosenttiyksikköä. Kaikille kuvien hankkiminen ei ole tuttua sillä 39 % ei osaa vastata kysymykseen, minkä lisäksi 6 % kertoo, ettei ole hankkinut kuvia mistään.

Neljännes kaikista vastaajista, erityisesti 15−34-vuotiaat, kertoivat, että kuvien käyttöoikeudet ja sallittu käyttö ovat heille tuttuja, koska kuvan tekijänoikeuksia on käsitelty kouluissa ja oppilaitoksissa.

Suhtautuminen tekijänoikeuskorvauksiin myönteistä

Suomalaiset suhtautuvat tekijänoikeuskorvauksiin erittäin myönteisesti eikä suhtautuminen ole juuri muuttunut viime vuoteen verrattuna. Lähes 80 % vastaajista pitää tekijänoikeuskorvauksia oikeutettuina ja tarpeellisina. Mitä vanhempi vastaaja on kyseessä, sitä myönteisemmin näihin kysymyksiin suhtaudutaan.

Vain 7 % suomalaisista pitää tekijänoikeuskorvauksia liian suurina, kun taas lähes kolmannes pitää niitä liian pieninä. Suurin osa vastaajista suhtautuu tekijänoikeuskorvausten suuruuteen kuitenkin neutraalisti tai ei osaa ottaa kantaa asiaan.

Tekijänoikeusbarometrin toteutus

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin jo kolmattatoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 19.4.−16.5.2019 ja sen kohderyhmänä oli 15−79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimukseen haastateltiin 998 henkilöä.

Jutussa viitataan tekijänoikeutta ja siihen suhtautumista käsittelevään osaan tekijänoikeusbarometrissa, joka on julkaistu TTVK:n nettisivuilla.

Takaisin