Aineistojen hyödyntäminen Kopioston kopiointiluvalla

Verkkomateriaali

Historian opettaja voi kopioida toisen maailmasodan päättymisestä kertovia artikkeleita niin suomalaisista, ruotsalaisista ja italialaisista kuin japanilaisistakin lehdistä ja käyttää niitä luokan omassa suljetussa verkkoympäristössä, PowerPoint-esityksissä ja muutoin opetuksessa.

Louvren ja Ateneumin sivuilta tai vaikkapa verkossa olevasta Kansallisgalleriasta voi kuvaamataidon kurssille hakea kuvia tarvittavista taideteoksista ja kopioida ne omaan esitykseen ja kuvaamataidon tunnille inspiraation lähteeksi.

Englannin kielen tunnilla oppilaat voivat hyödyntää New Yorkin verkkolehtiä tehdessään projektityötä esimerkiksi Broadwayn musikaaleista kopioimalla lehdistä ja verkkosivuilta artikkeleita tai kuvia omaan projektityöhönsä.  Heillä on käytössään joka päivä uusin ja tuorein materiaali verkon kautta.

Oppilas voi kopioida kuvia, karttoja, taulukoita ja tilastoja kaupunkien, kuntien, matkailutoimistojen ja muiden palveluntarjoajien ilmaisilta verkkosivuilta, kun hän tekee projektityötä valitsemastaan Suomen kaupungista.

Digabin Abitti koejärjestelmään opettaja voi harjoittelukoetta tehdessään kopioida verkkolehden artikkelin ja siihen liittyvät taulukot tai sarjakuvan abiryhmälle yo-koeharjoittelutehtävän lisäaineistoksi.

Verkkolehdestä voi myös kopioida mainoksia mediataidon kurssille arvioitavaksi.

Matkailualan opetuksessa opettaja voi kopioida netistä matkailupalveluyritysten kuvia ja esitteitä opetuskäyttöön osana omaa opetusmateriaaliaan tai lisämateriaalina.  Opiskelija voi myös hyödyntää verkkoaineistoja omissa projektitöissään, esimerkiksi kopioimalla niistä kuvia ja graafisia esityksiä omaan projektityöhönsä.

Kuvallisen viestinnän opinnoissa opettaja on käytössään uusimmat maksuttomat verkkolehdet ympäri maailman. Eri lehtiartikkeleita tutkimalla, voidaan opinnoissa esimerkiksi tutkia, miten samaa uutista on käsitelty kuvissa eripuolilla maailmaan.

Eri aikakausien tietokirjoista voi digitoida osia ja tutkia, miten samaa aihetta on käsitelty eri aikoina materiaaleissa; esimerkiksi miten vitamiineja on käsitelty eri vuosikymmeninä.

Tapahtumatuotannon opiskelussa opettaja voi hyödyntää erilaisten festivaalien ja tapahtumien kotisivuilla olevia kuvia ja tekstejä.  Opiskelussa voidaan esimerkiksi tallentaa sivuilta kuvia ja tekstiä suljetulle kurssialustalle ja arvioida, miten järjestäjä on onnistunut tuomaan nettisivuilla tapahtuman luonteen esille.

Painetut julkaisut

Lehdestä voi skannata artikkelin, kuvan, sarjakuvan, taulukon jne. ja sijoittaa sen suljettuun oppimisympäristöön kurssin ajaksi tai osaksi omaa opetusmateriaalia kuten PowerPoint esitystä.

Kirjailijan eri kirjoista voi skannata sivuja ja esimerkiksi antaa oppilaille tehtäväksi arvioida tekstiotteiden perusteella, miten kirjailija on kehittynyt tai vertailla eri tyylilajeja tai eri aikakausien kirjoituksia keskenään.

Musiikkioppikirjasta tai nuottivihkosta voi skannata laulunsanat ja nuotit ja heijastaa ne datatykillä esimerkiksi luokan seinälle tai kevätjuhlassa juhlasalin seinälle. Nuotit voidaan tallentaa myös kurssialustalle opetusryhmän saataville kurssin tai opintokokonaisuuden ajaksi.

Kirjoista, lehdistä ja muista painetuista julkaisuista voi skannata valokuvia, tekstiä, piirroskuvia, sarjakuvia, taulukoita jne. Myös nuotteja saa skannata ja tallentaa opetusryhmälle suljettuun oppimisympäristöön.

Materiaalien yhteiskäyttö kollegojen kanssa

Jos ryhmällä on useampi opettaja samalla kurssilla, voivat opettajat yhdessä koota opetusmateriaalia ja käyttää kyseiselle kurssille laadittua materiaalia yhdessä.

Kaksi eri opetusryhmää tekee yhteisprojektin jostain tietystä aiheesta. Projektityön pohjustukseksi ryhmien opettajat voivat koota yhteisen alustusmateriaalin esimerkiksi kopioimalla erilaista verkkomateriaalia yhteiseen PowerPoint-esitykseen aiheen taustoittamiseksi. Molemmat opettajat voivat esittää tämän opiskelijoilleen ennen projektityön aloittamista omissa luokissaan. Myöhemmin myös opiskelijoiden tekemät projektityöt, joihin opiskelijat ovat kopioineet kopiointiluvalla erilaista materiaalia, voidaan esitellä yhdessä molemmille luokille ja tallentaa suljettuun oppimisympäristöön yhteisesti molempien luokkien nähtäville.

Rinnakkaisluokkien opettajat opettavat yhdessä samanaikaisesti kahden luokan ryhmää. Ryhmä voidaan pilkkoa pienempiin ryhmiin noudattamatta varsinaista luokkajakoa. Opettajat voivat kumpikin käyttää yhdessä laatimaansa opetusmateriaalia, johon he ovat kopioineet kopiointiluvalla aineistoa, ja antaa opetusmateriaalin toisilleen käyttöön.