Oppilaitosten kopiointilupa

Opetushallitus on hankkinut keskitetysti kopiointiluvat varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen, maksuttomaan tutkintoon johtavaan ammatilliseen peruskoulutukseen sekä valtionosuutta saaville musiikkioppilaitoksille. Suomen yliopistot UNIFI ry ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ovat neuvotelleet Kopioston kanssa kaikille jäsenyliopistoilleen keskitetysti kopiointiluvat. Muiden oppilaitosten tulee hankkia kopiointiluvat itse.

Digitaalinen kopiointi ja käyttö

Kopioston kopiointiluvalla saa skannata painettuja julkaisuja sekä kopioida tekstiä ja kuvia avoimilta internetsivustoilta. Kopioston lupa mahdollistaa lisäksi aineistojen välittämisen etäopetuksen yhteydessä. Kopioston lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston.

Skannatun tai internetistä kopioidun aineiston voi kopioida tai tallentaa osaksi itse laatimaansa opetusmateriaalia tai muun opetusmateriaalin täydentämiseksi. Aineisto saa olla tallennettuna oppilaitoksen suljetussa verkossa kurssin tai vastaavan opintokokonaisuuden ajan, mukaan lukien loppukuulustelu. Peruskouluissa kopioitu aineisto saa olla tallennettuna suljetussa verkossa lukuvuoden ajan. Kopioidut aineistot saavat olla vain sen opetusryhmän saatavilla, joille ne on tarkoitettu. Opettaja voi säilyttää kopioimansa ja tallentamansa aineiston myöhempää käyttöään varten siten, että ne ovat vain hänen itsensä saatavilla.

Valokopiointi

Kopioston kopiointiluvalla saa valokopioida lähes kaikentyyppisiä julkaisuja kuten kirjoja, lehtiä tai nuotteja opetuskäyttöön. Myös opettajan oppaat kuuluvat luvan piiriin. Lupa kattaa niin koti- kuin ulkomaisetkin julkaisut.

Luvan mukaisesti saa myös tulostaa digitaalisessa muodossa julkaistua tai julkistettua aineistoa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi internetistä tapahtuvaa tulostusta kuten verkkolehtien artikkeleita tai digitaalisessa muodossa olevien julkaisujen kuten sähköisten opettajan oppaiden tai muiden oppimateriaalien tulostamista.

Kun teosta käytetään, tulee tekijän nimi ilmoittaa hyvän tavan mukaisesti teoksen yhteydessä.

Kuva- ja tekstimateriaalin muokkaaminen opetuksessa

Materiaalia saa kopiointiluvalla myös muokata vähäisessä määrässä. Esimerkiksi tekstin saa kääntää kieleltä toiselle, kuvaa voi rajata käytettävissä olevan tilan mukaan, kuvaan ja tekstiin voi liittää korostusmerkkejä selkeyttämään ilmaisua, kuvaan voi lisätä nuolen tai ympyröidä jonkun yksityiskohdan hahmottamaan opetettavaa asiaa. Materiaalia muokattaessa tulee kunnioittaa tekijän moraalisia oikeuksia. Muokattu materiaali voidaan näyttää luokassa läsnä olevalle opetusryhmälle. Opiskelija tai opettaja saa tallentaa sen myös muistitikulle tai vastaavalle tallennusalustalle.

Muokattua materiaalia ei saa jakaa verkossa. Teosten muuntelu Kopioston luvalla on sallittua opetustilanteessa.

Aineistoa muokattaessa tulee tekijän moraalisia oikeuksia kunnioittaa. Teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa taikka omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei myöskään saa saattaa yleisön saataviin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.

Miten kuva- ja tekstiaineistoja voi hyödyntää opetuksessa Kopioston kopiointiluvalla?

Opetuksessa voi harjoitella graafista suunnittelua ja taittoa käyttämällä verkosta löytyvää kuva- ja tekstiaineistoa.

Kopioston luvalla voi käyttää verkosta löytyvää valokuvaa kuvankäsittelyn harjoittelemiseen opetuksessa. Kuvaa voidaan esimerkiksi parannella kuvankäsittelyohjelmalla. Muokattua kuvaa voidaan käyttää opetustilanteessa, mutta sitä ei saa jakaa verkossa tai käyttää muulla tavalla ilman erillistä lupaa.

Etä- ja verkko-opetus

Etäopetusta varten opetustilanteesta saa tehdä tallenteen, joka voidaan välittää opiskelijoille oppilaitoksen suljetussa tietoverkossa. Tallenteelle voidaan tallentaa opetustilanteessa esitetyt ja näytetyt teokset, lukuun ottamatta musiikkia ja av-teoksia. Tallenne saa olla vain sen opetusryhmän saatavilla, jolle luento ja tallenne on tarkoitettu.

Miten Kopioston lupaa voi hyödyntää etä- ja verkko-opetuksessa?

Opiskelija voi osallistua verkon kautta opintoihin missä vaan – hänellä pitää olla vain kurssiin vaadittavat tunnukset, joiden avulla hän kirjautuu osallistujaksi. Opettaja voi jakaa erilaista lisämateriaalia opiskelijoille suljetulla kurssialustalla kurssille osallistuville opiskelijoille.

Opetuksesta voidaan tehdä tallenne, jota opiskelija voi myöhemmin katsoa verkon kautta, jos hän ei ole voinut osallistua samanaikaisesti välitettyyn opetustapahtumaan.

Harvinaisissa aineissa tai syrjäseuduilla voidaan mahdollistaa jonkin tietyn aineen opetus etä- tai verkko-opetuksena useamman oppilaitoksen kanssa yhdessä, jotta saadaan ryhmäkoko täyteen. Opettaja voi tallentaa laatimaansa opetusmateriaalia suljettuun oppimisympäristöön opiskelijoiden saataville sekä opetustilanne voidaan tallentaa ja lähettää videolähetyksenä niille opiskelijoille, jotka eivät ole paikalla opetustilanteessa.

Kopiointointi tieteellistä tutkimusta varten

Korkeakoulujen kopiointiluvalla saa tieteellistä tutkimusta varten

  • skannata tai kopioida avoimessa internetissä olevaa tekijänoikeuden suojaamaa kuva- tai tekstiaineistoa tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, kun se on tutkimuksen edistämisen kannalta olennaista.
  • valokopioida painetuista julkaisuista tai tulostaa digitaalisesta lähteestä 20 sivua per julkaisu, kuitenkin enintään puolet julkaisusta.

Kopioidun aineiston saa välittää tutkimusryhmälle sähköpostilla tai suljetussa verkossa siten, että se on vain tutkimusryhmän saatavilla. Kopioitu aineisto saa olla tutkimusryhmän saatavilla niin kauan, kunnes tutkimus on valmis. Jos korkeakoululla on lakiin tai muihin säännöksiin perustuva velvollisuus säilyttää tutkimusta varten valmistetut kopiot tietyn ajan, digitaaliset kopiot saavat olla tallennettuina lain tai muun säännöksen edellyttämällä tavalla ja edellyttämän ajan.

Tiettyä tutkimusta varten valmistetut digitaaliset kopiot voidaan kuitenkin tallentaa tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten suljettuun verkkopalveluun erillisellä korkeakoulu kanssa tehtävällä sopimuksella. Tällainen sopimus on tehty Tietoarkiston kanssa.

Tutkimuksella tarkoitetaan opettajan, tutkijan tai opiskelijan tekemää tieteellistä tai taiteellista, ei-kaupallista tutkimusta, selvitystä, opinnäytetyötä tai vastaavaa. Yksinomaan ulkopuolisen rahoituksen perusteella tutkimusta ei katsota kaupalliseksi tutkimukseksi.

Kopioston kopiointiluvalla tutkija voi kopioida tutkimustaan varten vaikka kokonaisia teoksia verkosta tai skannata kokonaisia painettuja julkaisuja. Kopioitua aineistoa voidaan jakaa tutkimusryhmän keskuudessa sähköpostilla tai suljetussa verkossa, myös tutkimusryhmään kuuluville ulkomaisille tutkijoille.